Ενότητες Εργασίας

Gantt

Πίνακας Παραδοτέων

Α/Α ΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Π 1.1 1 Αναφορά ανάλυσης απαιτήσεων Τ7
Π 1.2 1 Αναφορά επιτόπιας έρευνας βιομάζας Τ7
Π 1.3 1 Συλλογή δεδομένων βιομάζας από την επιτόπια έρευνα Τ7
Π 2.1 2 Σχήμα και δεδομένα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων βιομάζας Τ12
Π 2.2 2 Υπηρεσίες έκθεσης δεδομένων βιομάζας ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα Τ18
Π 2.3 2 Τεχνική Αναφορά Τ25
Π 3.1 3 Σχήμα και δεδομένα χωρικών ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Τ12
Π 3.2 3 Υπηρεσίες έκθεσης χωρικών δεδομένων ως ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα Τ18
Π 3.3 3 Τεχνική Αναφορά Τ25
Π 4.1 4 Υπηρεσίες ολοκλήρωσης χωρικών και σχετικών με τη βιομάζα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Τ22
Π 4.2 4 Προγραμματιστική διεπαφή για την εύρεση ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Τ22
Π 4.3 4 Προγραμματιστική διεπαφή για το ταίριασμα ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων Τ22
Π 4.4 4 Τεχνική Αναφορά Τ25
Π 5.1 5 Μοντέλα κόστους για την διαμόρφωση αλυσίδων παροχής βιομάζας Τ21
Π 5.2 5 Υπηρεσίες σχεδιασμού αλυσίδας βιομάζας με χωροταξικές απαιτήσεις Τ21
Π 6.1 6 Προγραμματιστική διεπαφή υπηρεσίας λογοδοσίας Τ25
Π 7.1 7 Πιλοτικό σύστημα Τ25
Π 8.1 8 Πρωτότυπο σύστημα (αναθεωρημένο - ρυθμισμένο) Τ27
Π 8.2 8 Αναφορά αξιολόγησης (1η περίπτωση χρήσης) Τ27
Π 8.3 8 Αναφορά αξιολόγησης (2η περίπτωση χρήσης) Τ27
Π 9.1 9 Αναφορά έργου (ανά έτος) Τ27
Π 9.2 9 Δραστηριότητες διαχείρισης Τ27
Π 9.3 9 Αναφορά δραστηριότητων επικοινωνίας (ανά έτος) Τ27
Π 9.4 9 Τελική αναφορά Τ27