Βιομηχανική Συμβίωση & Συμβιωτικά Δίκτυα

System billede u text_1

Η Βιομηχανική Συμβίωση είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας στη διασταύρωση της μηχανικής, της οικολογίας και της οικονομίας. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στη συστηματική αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές διεργασίες με τη δημιουργία ρευμάτων σύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών βιομηχανικών μονάδων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών για τις οποίες η ύπαρξη της μιας αυξάνει τη βιωσιμότητα των συνεργαζόμενων υπολοίπων και στην οποία η απαίτηση για εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας.

Τα Συμβιωτικά Δίκτυα είναι η πρακτική μέσω της οποίας οι εταιρείες συγκεντρώνονται προκειμένου να ανταλλάξουν υλικά, ενέργεια, νερό και υποπροϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μειώνεται το κόστος παραγωγής αλλά προωθείται παράλληλα και η προστασία του περιβάλλοντος. Κλειδί για τη λειτουργία ενός Συμβιωτικού Δικτύου αποτελούν οι δυνατότητες συνεργειών οι οποίες προσφέρονται βάσει της γεωγραφικής εγγύτητας. Κύριοι τύποι συνεργειών σε Συμβιωτικά Δίκτυα είναι:

  • Συνέργειες σε μια ενιαία αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Συνέργειες από την κοινή χρήση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας,
  • Συνέργειες από την τοπική χρήση των υποπροϊόντων (ενέργεια ή/και απόβλητα).