Η βιομάζα στη Θεσσαλία

civic_biomass

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι Α.Π.Ε διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εξελισσόμενο τομέα ενέργειας της χώρας, η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης. Άλλωστε δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει άνω του 5% στο ΑΕΠ (σχεδόν το τριπλάσιο του μέσου όρου 1.8% της ΕΕ) και ως εκ τούτου οι εταιρείες που ασχολούνται με τη βιομάζα (και τα βιοκαύσιμα) έχουν πρόσβαση σε άφθονες πηγές πρώτων υλών. Όμως η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας στην Ελλάδα δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Επίσης, παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταλαλαμβάνει καταλαμβάνει συνολική έκταση 14.037 τ.χλμ (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας) και το μεγαλύτερο τμήμα της καλύπτεται από γεωργικές και δασικές εκτάσεις. Ειδικότερα, οι γεωργικές εκτάσεις της Περιφέρειας χαρακτηρίζονται στην πλειοψηφία τους ως αρόσιμη γη (57%), ενώ ένα ποσοστό 20% των γεωργικών εκτάσεων είναι βοσκοτόπια. Τα αμιγή δάση αποτελούν το 36% του συνόλου των δασικών εκτάσεων, ενώ το 60% είναι συνδυασμοί θαμνώδους και ποώδους βλάστησης.

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η γεωργική γη είναι 4.723.242 στρέμματα. Από αυτά 3.741.565 στρέμματα είναι καλλιεργημένα με φυτά μεγάλης καλλιέργειας (και λοιπές καλλιέργειες), ενώ 601.531 στρέμματα έχουν δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια αντιστοιχούν σε 59.557 στρέμματα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008), το δυναμικό βιομάζας της περιφέρειας Θεσσαλίας προκύπτει ως εξής: [α] Υπολείμματα καλλιεργειών (22.582.692 GJ), [β] Απόβλητα ζώων (2.245.353 GJ), [γ] Υπολείμματα υλοτομίας (1.324.664 GJ) και [δ] Υπολείμματα βιομηχανίας (1.183.500 GJ). Επίσης στη Θεσσαλία βρίσκονται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, που αντιστοιχούν μόνο στο 5% της εγκατεστημένης ισχύος σε εθνικό επίπεδο (44 MW). Την ίδια στιγμή σύμφωνα με μελέτη του ΚΑΠΕ η περιοχή διαθέτει ισχυρό δυναμικό βιομάζας προς εκμετάλλευση. Για παράδειγμα στο νομό Καρδίτσας εκτιμάται ότι υπάρχουν 250.000 τόνοι βιομάζας προς χρήση, που αντιστοιχούν σε 100.000 toe (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου).

Νομός Λάρισας

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στο νομό Λάρισας η γεωργική γη είναι 2.339.533 στρέμματα. Από αυτά 1.964.376 στρέμματα είναι καλλιεργημένα με φυτά μεγάλης καλλιέργειας (και λοιπές καλλιέργειες), ενώ 236.099 στρέμματα έχουν δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια αντιστοιχούν σε 37.162 στρέμματα.

Ο νομός Λάρισας έχει μια σημαντική ποικιλία καλλιεργειών (95% εκ των οποίων αροτριαίες), παράγοντας μια σειρά από προϊόντα. Κάποια χρήσιμα για τα οποία καλλιεργούνται και κάποια υπολείμματα τα οποία ο αγρότης πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα για να μην εμπλακούν στην επόμενη καλλιέργεια. Τέτοια υπολείμματα είναι το άχυρο των χειμερινών σιτηρών και του καλαμποκιού που σήμερα κατά κανόνα είτε χρησιμοποιούνται στις ζωικές εκτροφές είτε καίγονται, τα στελέχη του βαμβακιού (σήμερα τεμαχίζονται και ενσωματώνονται στο έδαφος), τα κλαδιά του κλαδέματος (σήμερα καίγονται) κλπ. Επίσης ο νομός διαθέτει μεγάλες δασικές εκτάσεις. Πολλά από τα δάση υλοτομούνται και παράγουν χρήσιμη ξυλεία. Από τα υλοτομούμενα είδη ένα ποσοστό απολαμβάνεται ως χρήσιμη ξυλεία (περίπου το 50%) ένα μικρό ποσοστό από το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για καυσόξυλα και το υπόλοιπο παραμένει στο δάσος όπου αποσυντίθεται.

Νομός Τρικάλων

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στο νομό Τρικάλων η γεωργική γη είναι 577.119 στρέμματα. Από αυτά 458.535 στρέμματα είναι καλλιεργημένα με φυτά μεγάλης καλλιέργειας (και λοιπές καλλιέργειες), ενώ 40.611 στρέμματα έχουν δενδρώδεις καλλιέργειες και τα αμπέλια αντιστοιχούν σε 7.484 στρέμματα.

Στο νομό Τρικάλων καταγράφεται σημαντική παραγωγή σε δυναμικές καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, ο καπνός, η μηδική, τα οπωροκηπευτικά, το σιτάρι και το καλαμπόκι. Στα παραγωγικά δάση του νομού (σχεδόν το 1/3 της συνολικής του έκτασης) συναντάμε κυρίως ελάτη, δρυς και οξιά, αποτελώντας σημαντική πηγή παραγωγής πρώτης ύλης (ετήσια παραγωγή 150.000 tn ξυλείας συνολικά).